Carinske storitve – izvoz in tranzit blaga

Slovensko podjetje T.L. Sirk, d.o.o. ob drugih storitvah logistike in transporta, opravlja tudi zastopanje stranke pred carinskimi organi v vseh postopkih, ki so določeni s carinskim zakonom: uvozni postopek, izvozni postopek, tranzit ter druge carinsko dovoljene rabe in uporabe.
 

Tokratni članek bo podrobneje opisal področji izvoznega postopka blaga ter carinske storitve, povezane s tranzitom.

 

IZVOZ BLAGA

Izvoz blaga je iznos unijskega blaga s carinskega območja EU v tretjo državo (država ali ozemlje, za katero se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali na tretje ozemlje, ki ni del carinskega območja EU. Blago je lahko namenjeno dokončnemu izvozu oziroma se začasno izvozi na oplemenitenje, obisk sejma ipd.
 

Za blago, ki bo izneseno s carinskega območja EU, se v določenem roku, preden se blago iznese s carinskega območja EU, pri pristojnem uradu vloži predodhodna deklaracija.
 

Predodhodna deklaracija je v obliki:

  · carinske deklaracije, kadar je blago, ki bo izneseno s carinskega območja Unije, dano v carinski postopek, za katerega se zahteva takšna carinska deklaracija,

  · deklaracije za ponovni izvoz,

  · izstopne skupne deklaracije.

Če vrednost blaga ne presega 3000 EUR na pošiljko in na deklaranta ter zanj ne veljajo prepovedi in omejitve, je poleg navedenih uradov, za dajanje blaga v izvozni postopek, pristojen tudi finančni urad, pristojen za kraj izstopa blaga s carinskega območja EU.
 

Izvozna deklaracija se vloži v elektronski obliki. Priloge so dokumenti, predpisani za izvedbo izvoznega carinskega postopka (račun, prevozni dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago ...).
 

Carinski postopek izvoza obsega poleg carinskega nadzora nad blagom tudi pobiranje morebitnih izvoznih dajatev, izvajanje ukrepov prepovedi in omejitev ter ukrepov trgovinske politike. Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila davka, kar izvoznik dokazuje z ustreznimi dokazili o izstopu blaga s carinskega območja Unije.

V posameznih primerih vložitev elektronske carinske deklaracije ni potrebna, ampak se lahko blago izvozi z ustnim deklariranjem. Takšen način prijave se lahko odobri za blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave, če ne presega bodisi vrednosti 1000 EUR bodisi neto mase 1.000 kg, in za drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.
 

Carinski dokumenti za izvoz blaga:

EUR.1
Je potrdilo o gibanju blaga, ki ga TLS izda na PE Obrežje na podlagi dokazil o preferencialnem poreklu blaga. Dokazilo se uporablja za izvoz blaga  pri vrednosti nad 6.000 EUR. Do te vrednosti pa zadostuje že Izjava izvoznika  na izdanem računu, katere vsebina je predpisana.
 

EX
Je dokument za carinski postopek izvoza blaga iz EU, za vse izvoznike EU, ki  imajo registrirano EORI številko.
 

T2L DOKUMENT
Je dokazilo o skupnostnem statusu blaga pri prečkanju tretjih držav nazaj v EU, ki ga pripravijo v TLS-jevih poslovnih enotah – TLS PE Obrežje, TLS PE Koper in TLS PE Brnik.

 

TRANZIT BLAGA

Postopek tranzita EU omogoča, da se blago  prepelje med dvema krajema na carinskem območju ali med več v državami, udeleženimi v tranzitnem postopku, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve. Postopek tranzita je podrobneje opisan v  Navodilu o izvajanju postopka tranzita Unije in skupnega tranzitnega postopka v NCTS, št. 1/2016 in Tranzitnem priročniku  .

V osnovi ločimo dve vrsti postopkov tranzita, ki temeljita na različnih pravnih podlagah.

 

·        Postopek tranzita EU temelji na carinskem zakoniku Unije in poteka na carinskem območju EU. Oznaka T1 se uporablja za zunanji postopek tranzita Unije, oznaka T2 pa za notranji postopek tranzita Unije. Postopek tranzita se uporablja tudi za prevoz unijskega blaga med deli carinskega območja Unije in deli tega območja, kjer ne velja  Direktiva o harmonizaciji davkov (uporabi se T2F), ter prevoz med EU in  Andoro oziroma San Marinom, ki sta sklenila sporazum o carinski uniji z EU (UL EU L 84, 28. 3. 2002).

 

·        Skupni tranzitni postopek temelji na Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku (Konvencija STP) in Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini ter lahko poteka zunaj carinskega območja Unije in na območju držav pogodbenic Konvencije STP. Postopek T1 se uporablja za neunijsko blago, postopek T2 pa za unijsko blago. Pogodbenice Konvencije STP so poleg EU še Islandija, Liechtenstein, Makedonija, Norveška, Srbija, Švica,  in Turčija.

 

 

Da bi se lahko neunijsko blago prevažalo znotraj carinskega območja Unije, ne da bi bilo treba plačati uvozne dajatve (tudi DDV in trošarino) ter uporabiti ukrepe trgovinske politike, se uvede v postopek zunanjega tranzita Unije (postopek T1). Carinski zakonik Unije v določenih primerih in pod določenimi pogoji predvideva uporabo zunanjega postopka tranzita tudi za unijsko blago, zato da bi se pri proizvodih, za katere se ta postopek uporablja in imajo izvozni ukrepi zanje ugodne posledice, preprečilo izogibanje ukrepom ali neupravičeno uveljavljanje ugodnosti na njihovi podlagi.

Postopek tranzita Unije/skupni tranzitni postopek je elektronsko podprt, zanj se obvezno vloži elektronska carinska deklaracija v sistem NCTS (New Computerised Transit System). V postopek tranzita Unije oziroma skupni tranzitni postopek so trenutno vključene države članice EU, Andora, San Marino in vse ostale pogodbenice Konvencije o skupnem tranzitnem postopku.


Podjetje TLS svojim strankam olajša postopke priprave carinske dokumentacije, saj ima svojo PE v Kopru, na Obrežju in na Brniku. Tako zaposleni carinske postopke skupaj s pripravo vse potrebne dokumentacije, izvedejo hitro, natančno in strokovno.


Od leta 2018 je podjetje TLS tudi imetnik dovoljenja za poenostavljene carinske postopke (AEO - C), ki omogoča hitrejšo izvedbo carinskega postopka in zato hitrejši prevzem blaga v podjetjih. Dovoljenje za poenostavljene carinske postopke podeljuje Finančna uprava RS tistim gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in merila. Namen dovoljenja AEO je izboljšanje varnosti na zunanjih mejah Evropske unije in pospešitev pretoka blaga s poenostavljenimi postopki carinjenja (hišno carinjenje) z uporabo informacijske tehnologije.


TLS za vas opravi:

· Izpolnjevanje carinske deklaracije,

· dodatne informacije za izvedbo carinskih postopkov,

· svetovanje pri uporabi carinskih predpisov,

· razvrščanje blaga po kombinirani nomenklaturi carinske tarife,

· svetovanje o poreklu blaga,

· polaganje garancije v carinskih postopkih,

· izvajanje postopkov v zvezi s sanitarnimi oz. fitopatološkimi pregledi blaga (ZIRS, UVHVVR),

· izvajanje postopkov v zvezi s pooblastili pooblaščenega prejemnika in pošiljatelja v carinskih skladiščih,

· izdelava INTRASTAT poročil,

· davčno zastopanje.

 

Vas zanima več?

Pokličite ali pišite:

T.L. Sirk, d.o.o.,

+386 1 78 12 200

info@tls.si

 


 

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se